Kimya Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C. (2013). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 142-165. http://dx.doi.org/10.12973/nefmed157

Sorumlu Yazar: 
Cemal Tosun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 20 madde
Cinsiyet (5 m): Kimya alanında erkekler, bayanlara göre daha iyidir.
Değer (5 m): Kimya, toplumu olumlu yönde etkilemektedir.
Tedirginlik (3 m): Kimya laboratuvarlarında araştırma yaparken yaralanmaktan korkuyorum.
Kimyanın kapsamı (4 m): Kimya bilimi, çok fazla matematik içermektedir.
Eğilim (3 m): Kimya dersini ilginç buluyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: