Kendini Gizleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniz, M. ve Çok, F. (2010). Kendini Gizleme Ölçeğinin Ergenler İçin Uyarlanmasi Ve Psikometrik Nitelikleri. İlköğretim Online, 9(1), 424 – 432.

Sorumlu Yazar: 
Metin DENİZ
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini değerlendirebilmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur.

10 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Bana Hiç Uygun Değil – 2=Bana Uygun Değil- 3=Kararsızım- 4=Bana Uygun – 5=Bana Tamamen Uygun)
İletişim: