Kaygı Duyarlılığı İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayvaşık, H. B. (2000). Kaygı duyarlığı indeksi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 43-57.

Sorumlu Yazar: 
H. Belgin Ayvaşık
Geçerlik: 

Varimax rotasyonu sonucu 4 faktörün tek bir faktöre yüklendiği görülmüştür. Tek faktörün özdeğeri 2.08, açıkladığı varyans %52.17’dir

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı .82 bulunmuştur.

Tek alt boyut ve toplam 16 madde: Kalp Çarpıntısı hissetmek beni korkutur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= Çok Az – 4=Çok Fazla)
İletişim: