Kayak Alanlarının Güvenliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mızrak, O. (2011). Kayak alanlarının yönetimi ve güvenliği: Palandöken Kayak Merkezi uygulaması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Orcan Mızrak
Geçerlik: 

Analiz sonuçları KAGÖ ölçeği için 4 faktörlü yapıyı desteklemekte
ve 227 katılımcı için ölçeğin %73’ünü açıklamaktadır. Yapılan açımlayıcı
(explaratory) faktör analizlerinde faktör yükü ,40 olarak kabul edilmiştir.
Buna göre, ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri ,467 ile ,827
arasında değişmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının
güvenirlik düzeylerini test etmek için sosyal bilimler alanında sıklıkla
kullanılan ve önerilen bir yöntem olan80,81 içsel tutarlılığı sınamada
kullanılan Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır.

“Kayak Alanları Güvenliği Ölçeği”nde yer alan 4 alt
boyut için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarına yer
verilmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 4 alt boyut için ,72
(pistler) ile ,85 (mekanik tesisler) arasında değişmektedir.

4 alt boyut ve 23 madde

Kayak Merkezi(7 m): Her Seviyeye Uygun Pist Vardır

Pistler(4 m): Kar Üstü Araçların Çalışmaları ve Pist Bakımları Yeterlidir

Personel(6 m): İlk Yardım Görevlisi Vardır

Mekanik Tesisler(6 m): Biniş ve İniş Platformlarında Alt Koruma Ağları Yeterlidir

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: