Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Ölçeği (DVGFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E., Şahin, Y. L. ve Akbulut, Y. (2015). Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Ölçeği’nin geliştirilmesi. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 6(21), 23-40. Doi: 10.5824/1309‐1581.2015.4.002.x

Sorumlu Yazar: 
Eray Yılmaz
Geçerlik: 

AFA sonucunda 32 maddeden oluşan tek faktörlü DVGFÖ’nün toplam açıklanan varyans oranı % 36.053 olarak bulunmuştur. ortaya konulan tek faktörün, açıklanan varyansa katkısının yeterli olduğu söylenebilir. Ortaya konulan tek faktörün, açıklanan varyansa katkısının yeterli olduğu söylenebilir. Maddelerin faktör yükleri .506 – .689 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık katsayısı .945’tir.

tek boyut ve 32 madde
Karmaşık yapıdaki parolaların kırılabileceğini bilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: