Karşılıklı Bağımlılık Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çavmak, D. (2018, Şubat). Sağlık Hizmetlerinde Karşılıklı Bağımlılık Algı Ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), doi: 10.17719/jisr.20185537252.

Sorumlu Yazar: 
Doğancan Çavmak
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğe ait kapsam geçerliliğinin tespiti için, alan ile ilgili uzmanların görüşüne başvurulmuştur. Veriler SPSS 22.0 ve Lisrel 8.8 ile analiz edilmiş ve raporlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği test-tekrar test ve Cronbach Alpha yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçeğe ait test-tekrar test ortalamaları arasındaki korelasyon katsayısı 0.90 ve istatistiği olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach α katsayısı 0,728 olarak bulunmuştur. Analizler için SPSS 22.0 ve Lisrel 8.8 paket programları kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
“Forced Likert” formatında ölçekte her önermeye yönelik verilen cevaplar, “kesinlikle katılmıyorum” 1 puan, “katılmıyorum” 2 puan, “katılıyorum” 3 puan ve “kesinlikle katılıyorum” 4 puan
İletişim: