Kaya Tırmanışı Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aras, D., Koçak, F. ve Çetinkaya, G. (2019). Kaya Tırmanışı Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 113-124. doi: 10.33689/spormetre.492619

Sorumlu Yazar: 
Dicle ARAS
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Çalışmada toplam varyansın % 47,86’sını açıklayan tek boyutlu bir yapı bulunmuştur. Ayrıca DFA sonuçlarında ise uyum değerleri χ2=172,12, χ2/df=2,29, GFI=0,93, AGFI=0,89, RMSEA=0,68, PGFI=0,92, NFI=0,95, CFI=0,92 ve RMR=0,050 olarak hesaplanmıştır. DFA sonuçlarına göre uyum indeksleri değerlendirildiğinde yapının genel olarak kabul edilebilir uyum sınırları içinde yer aldığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizinde maddetoplam puan ilişki katsayılarına bakılmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Ölçeğin bulunan güvenirlik katsayısı orijinal formla benzer bir biçimde ,87’dir.

Tek boyut, 10 madde.

Derecelendirme: 
İletişim: