Kavramsal Yapılardaki Farklılaşmayı Belirleme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011). Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile İlgili İki Aşamalı Kavramsal Yapılardaki Farklılaşmayı Belirleme Testi geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 8(1), 79-110.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Şahin
Geçerlik: 

KYFBT’deki soruların ortalamalarının 11.7333 ile 4.9000 arasında değiştiği görülmektedir. KYFBT’de soruların puanlarının ortalamaları en az 0.00 ile en fazla 15.00 olabilmektedir. Bu durum KYFBT için ortalama puanların normal değerlerde olduğu ile yorumlanabilir. KYFBT’deki soruları standart sapma değerleri ise 6.0291 ile 4.2291 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

KYFBT‟nin güvenirlik Cronbach Alpha katsayısı 0.8137 olarak hesaplanmıĢtır.

5 alt boyut ve 16 madde
Kaldırma Kuvveti (2 m): Yukarıdaki resimlerin hangisinde ya da hangilerinde kaldırma kuvveti etki etmektedir? (Uçan balon ve plastik top aynı ortamdadır).
a) Yüzücü
b) Yüzücü ve uçan balon
c) Yüzücü ve misket
d) Yüzücü, misket, uçan balon ve plastik top
Çünkü: ………………………………………………………………………………………………………..
Sıvı Basıncı (4 m): Yandaki resimde bir maymun balık tutmak için denize açılmıştır. Denizin; maymunun teknesine, büyük balıklara, küçük balıklara ve balık yemine uyguladığı sıvı basıncı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Hepsine etki eden sıvı basıncı eşittir.
b)Büyük balıklara ve balık yemine etki eden sıvı basıncı eşittir.
c) Maymunun teknesine etki eden sıvı basıncı en büyüktür.
d) Küçük balığa etki eden sıvı basıncı en büyüktür.
Çünkü: ………………………………………………………………..
Yüzme Batma (2 m): I. Kütlesi 50 gr olan cam bilye
II. Kütlesi 1000 gr olan çay tepsisi
III. Kütlesi 100 gr olan kare Ģeklindeki cam fanus
Yukarıda özellikleri verilen maddeler suya bırakıldıklarında bu maddelerin suda yüzme ve batma durumları ile
ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
a) Kütlesi 1000 gr olan çay tepsisi batar.
b) Kütlesi 100 gr olan kare şeklindeki cam fanus yüzer.
c) Kütlesi 50 gr olan cam bilye yüzer.
d) Bu maddelerin suda yüzme ve batma durumları ile ilgili bir şey söylenemez.
Çünkü: ………………………………………………………………………………………………………..
Gaz Basıncı (3 m): Ayşe uçan balonunu evde dinamometre ile yere bağladığında dinamometre şekildeki gibi
geriliyor. Ayşe dinamometrenin gerilimini 4 Newton olarak ölçüyor. Ayşe aynı uçan balonu evinin bulunduğu yerden daha yüksekte olan Zigana Dağında yere sabitlerse, dinamometrenin gerilmesini aşağıdakilerden hangisindeki gibi ölçer?
Basınç (5 m): I- Uçan balonun atmosferde yükseldikten bir süre sonra patlaması
II- Bir ağaçkakanın, şişirilmiş bir balonu gagası ile patlatması
III- Boş bir havuzun dibine bağlanan balonun, üzerine su ilave edilmesi ile büzülmesi.
Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri basınç etkisiyle gerçekleşmektedir?
a) Yalnız I b) I ve II c) Yalnız III d) I, II, III*
Çünkü: ………………………………………………………………………………………………………..

Derecelendirme: 
4 cevaplı test ve çünkü ile başlayan açık uçlu sorusu
İletişim: