Karma Çalışma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A . ve Başören, M. (2015). Karma çalışma ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 17 (3), 155-164.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Karma Çalışma Ölçeğinin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan yapının doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksi değerleri (x²= 64.43, sd= 31, RMSEA= .078, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .94, SRMR= .067).
Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın %70.80’ini açıklayan ve faktör yükleri .53 ile .94 arasında sıralanan üç boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin orijinal formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayıları zamandan bağımsız çalışma alt ölçeği için .78, mekândan bağımsız çalışma alt ölçeği için .73 , ev-iş yeri ayırımı alt ölçeği için .87 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları üç alt boyut için zamandan bağımsız çalışma alt ölçeği için .76, mekândan bağımsız çalışma alt ölçeği için .73, ev-iş yeri ayırımı alt ölçeği için .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .42 ile .69 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: