Karar Verme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sever, I. ve Ersoy, A. (2019). İlkokul öğrencileri için karar verme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1),662-692. http://dx.doi.org/10.14812/cufej.533443

Sorumlu Yazar: 
Işıner Sever
Geçerlik: 

Uyum değerleri χ2/df= 2.02 , RMSEA=.75, RMR=.30 SRMR .059, NFI .93, NNFI .96, CFI .97,GFI .88, AGFI .85 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, tek faktörde 15 maddeden oluşan yapının; madde faktör yükleri .53 – .74 arasında değişmekte olup, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89, açıkladığı varyans ise %40,078 olarak hesaplanmıştır.

15 madde bulunmaktadır.
” Karar vermem gereken konuda hangi seçeneklerimin olduğunu araştırırım”
” Karar vereceğim konuyu anlamak için konunun içeriğini incelerim”

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: