Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eylen, B. (2002). Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 109- 117.

Sorumlu Yazar: 
Berrin Eylen
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla faktör analizi yöntemi kullanılmıştır.
Varyans yüzdeleri incelendiğinde ölçüm aracının üç faktör altında toplanabileceği görülmüş ve 35 maddeyi 3 faktör altında gruplayacak biçimde ve varimax rotasyonu da uygulanarak yeniden faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Üç faktör toplam varyansın % 49.76’sını açıklamaktadır. Ölçme aracının toplam varyansın 49.76’sını açıklaması, söz konusu çalışmada kullanılabilmesi için yeterli bulunmuştur.
Tüm sorular için hesaplanan pearson momentler korelasyon katsayıları (twotailed) .01’de anlamlı çıkmıştır. En düşük korelasyon katsayısı 35. maddede .43 olarak hesaplanırken, en yüksek korelasyon katsayısı 21. madde için .90 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

SDHF’un iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve katsayı Alfa= .92 (n= 89, madde sayısı =35) olarak bulunmuştur. Her bir alt ölçeğin Alpha katsayıları “güven desteği” alt ölçeği için .88 (n=89, madde sayısı=13), “duygusal destek” alt ölçeği için .88 (n=89, madde sayısı=12), ve “bilgi desteği” alt ölçeği için .87 (n=89, made sayısı=10) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık çalışmalarına temel olan madde analizi sonuçlarıyla elde edilen madde-toplam korelasyonlarının ise .285 ile .639 arasında değiştiği gözlenmiştir.

Ölçek 35 maddeden oluşmaktadır. “kendimi kötü hissettiğimde ailem beni teselli eder”, “gelecekle 113 ilgili endişelerimi ailemle paylaşamıyorum”, “ailem uzun süren ve yıpratıcı olan tedavilerim sırasında acılarımı paylaşır”, ailem bana maddi yönden destek olmaya çalışır”, “ailem hastalığımla ilgili bilgileri benden saklıyor” gibi ifadeler vardır.

Derecelendirme: 
beşli likert tipi ölçek üzerinde (5) “benim durumuma çok uygun”, (4) “benim durumuma uygun”, (3) “benim durumuma kısmen uyuyor”, (2) “benim durumuma uygun değil” ve (1) “benim durumuma hiç uygun değil”
İletişim: