Çocuk Ergen Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yayan, E. H., & Çelebioğlu, A. (2016). Çocuk Ergen Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(2), 79-85.

Sorumlu Yazar: 
Emriye Hilal Yayan
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi .99 olarak bulundu.Faktör analizinde ölçek maddeleri, özdeğeri 1’i aşan 5 faktörde toplandı. Bu 5 faktörün toplam varyansın% 66.92’sini açıkladığı belirlendi.

Güvenirlik: 

Ölçek ve alt boyutlar için Cronbach alfa katsayıları 0.92 ile 0.98 arasında bulundu.

Ölçek 60 madde beş faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=çoğunlukla, 5=hemen her zaman ve 6=her zaman) ve 3’lü Likert (1=önemli değil, 2=önemli ve 3=çok önemli)
İletişim: