Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.

Sorumlu Yazar: 
Haluk Arkar
Geçerlik: 

Örneklemlerin üçünde de,
MSPSS’in aile ve arkadaş altölçekleri ve toplam
puanı kendilerine karşılıkk gelen PSS ölçekleri ile
pozitif korelasyonlar gösterdi. MSPSS’in aile ve arkadaş altölçekleri PSS’in kendilerine karşılık gelen altölçekleri ile benzer kavramları ölçüyorlar.

Güvenirlik: 

İç tutarlılığı ölçmek için Cronbach alfa yöntemi kullanılmıştır.

3 alt boyut ve 12 madde
Aile (4 m): Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklar›m, kardeşlerim) bana yardımcı olmaya isteklidir.
Arkadaş (4 m): İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim.
Özel Bir İnsan (4 m): Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=kesinlikle hayır – 7=kesinlikle evet)
İletişim: