Sağlık Sektöründe Hizmet Kalite Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, N. (2016). Sağlık sektöründe hizmet kalite algısının ölçümüne yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Nurcan Deniz
Geçerlik: 

Uyum indekslerini kalıntılara dayanan (SRMR, GFI,
AGFI), bağımsız modele dayanan (NFI, TLI, CFI) ve bilgi ölçütüne dayanan uyum
indeksleri (Akaike-AIC, tutarlı Akaike-CAIC, Bayes-BIC) olarak sınıflandırmış;
yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA)’yı dördüncü bir sınıf olarak
değerlendirmiştir. Meydan ve Şeşen (2015: 37)’in sınıflandırması ise genel model uyumu (Ki-kare ve Ki-kare/sd), karşılaştırmalı uyum indeksleri (NFI, NNFI, IFI,
CFI, RMSEA), mutlak uyum indeksleri (GFI, AGFI), koruyucu uyum indeksleri
(PNFI, PGFI), artık temelli uyum indeksi (RMR) ve model karşılaştırma uyum
indeksleri (AIC, CAIC, EOVI) şeklindedir. Söz konusu uyum indekslerinin iyi ve
kabul edilebilirdir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizi sonucunda da 0,744 ve 0,764 alfa değerleri tespit
edilmiştir. Parça-bütün korelasyon matrisinde de negatif değerlerin bulunmaması
soruların diziliş sırasının uygunluğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: