Kadercilik Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, A. ve Bozkur, B. (2015). Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 935-946.

Sorumlu Yazar: 
Alim Kaya
Geçerlik: 

Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin geçerliği ile ilgili olarak açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Denemelik form uygulandıktan sonra elde edilen veriler faktör analizi için uygun çıkınca [KMO .85 ve Bartlett testi anlamlı (X2=3425,423 df=435, p<.00) ] açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yük değerleri .57 ile .76 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .71 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam puan korelasyonu .54 ile .74 arasında değişmektedir.

4 alt boyut ve 24 madde
Önceden Belirlenmişlik (8m):
Kişisel Kontrol (6m):
Batıl İnanç (6m):
Şans (4m):

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: