İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, Ş., Arseven, Z., Ökmen, B., Eriş, H. ve İlğan, A. (2017). İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 73-88.

Sorumlu Yazar: 
Şeyma Şahin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır.
Daha sonra ortaya çıkan yapının uyumu doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
ile test edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini sağlamak için Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı ve iki yarı güvenirliği hesaplanmıştır. Ayrıca düzeltilmiş madde toplam korelasyonuna
dayalı madde analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını sağlamak için madde toplam korelasyonuna dayalı madde analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda
ölçek puanlarıyla 0,30 ve üzerinde anlamlı düzeyde korelasyon gösteren maddelerin olup olmadığına bakılmış ve
28 madde için yapılan madde toplam korelasyon analizi sonucunda maddelerin hiçbirinin 0,30’un altında olmadığı, en
düşük madde korelasyon katsayısının 0,50 olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık çalışmasında Cronbach Alfa katsayısı
0,95 ve iki yarı güvenirliği 0,90 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda ölçeğin öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye ilişkin
tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir.

Derecelendirme: 
“1. Kesinlikle katılmıyorum”, “2. Katılmıyorum”, “3. Kararsızım”, “4. Katılıyorum”, “5. Kesinlikle katılıyorum”
İletişim: