İnsan Kaynakları Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakulle, İ. (2020). Çalışanların insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik algılarının, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkileri: Hizmet sektöründe bir uygulama (Doktora Tezi). Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.

Sorumlu Yazar: 
İsmail KARAKULLE
Geçerlik: 

Tez’de yer almaktadır.

Güvenirlik: 

Tez’de yer almaktadır.

Tezi’in ekinde mevcuttur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (“1= Tamamen Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Görüşüm yok”, “4=Katılıyorum” . “5= Tamamen Katılıyorum”)
İletişim: