İnsan kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yelboğa, A. (2003). İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirilmesi için geliştirilen bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Yapı geçerliği çalışmaları sırasında ise faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi çalışmaları sonucunda beklenildiği gibi ölçeğin dört faktörlü yapıda olduğu görülmüştür. Faktör analizi yapılırken birden fazla faktöre giren ve madde faktör yükleri arasındaki fark.10 ‘un altında olan dört madde ölçekten çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Performans değerlendirme ölçeğinin güvenirliği için iç tutarlık yöntemi (Cronbach a), test tekrar test yöntemi kullanılmış ve test tekrar test yöntemi için aynı kişilere altı ay içinde tekrar uygulama yapılmıştır, ölçeğin; test tekrar test güvenirlik katsayısı.87, Cronbach a güvenirlik katsayısı ise.94 bulunmuştur.

4 boyut içinde 32 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: