İlköğretim Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bal, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğrenci çatışmalarını yönetmede kullandıkları çatışma yönetim stratejileri (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Dinar BAL
Geçerlik: 

Maddelerin kapsam geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem söz konusudur.

Güvenirlik: 

Oluşturulan maddelerin güvenirlik hesaplanması için İzmir ilinde farklı okullarda 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden toplam 101 öğrenciye ve 30 yöneticiye pilot uygulama yapılmıştır.

Yapıcı Stratejiler (11 madde)
Yıkıcı Stratejiler (4 madde)
Kaçınma Stratejileri (4 madde)
Başkalarından Yardım Almaya Dayalı Stratejiler (3 madde)

Derecelendirme: 
5’li likert (1=hiç – 5=her zaman)
İletişim: