İlköğretim Okulları için Örgütsel İklim Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: