İlköğretim Düzeyinde Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kolburan- Geçer, A. (2002). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aynur KOLBURAN GEÇER
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analiziyle test edilmiştir .Yapılan analizde ölçekteki maddeler için 0.45 faktör yükü uyun görülmüş ancak yorumlanabilir sınır değer olarak 0.30 faktör yükü de dikkate alınmıştır.

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analiziyle test edilmiştir. Yapılan analizde ölçekteki maddeler için 0.45 faktör yükü uyun görülmüş ancak yorumlanabilir sınır değer olarak 0.30 faktör yükü de dikkate alınmıştır.

İlköğretim düzeyi için ölçeği hazırlamaya 77 maddeyle başlanıp 0.30 faktör yükünün altında olan 29 madde çıkarılarak ölçekte 48 madde kalmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha katsayısı) 0.90 bulunmuştur

34 madde tek alt boyut
Örnek maddeler:
9 .Öğretmenim yanlış yaptığımda benim ismimi yüksek sesle söyleyerek beni uyarır.
5 Öğretmenim sınıf dışında benimle konuşur.
7.Öğretmenim dersi severek anlatır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil- 5=Bana tamamen uygun)
İletişim: