Hollanda Yeme Davranışı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozan, N. (2009). Hollanda Yeme Davranışı Anketinin Türk üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliğinin sınanması. (Yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Bozan
Geçerlik: 

Ölçek maddelerinin seçimi için verilere Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks dönüştürmesi uygulanmış ve faktör yükü .40 ve daha büyük olan maddelerin ölçekte yer almasına karar verilmiştir. Bu işlemler sonucunda “Hollanda Yeme Davranışı Anketi” nin, orijinalinde olduğu gibi 3 alt ölçek ve 33 maddeden meydana geldiği bulunmuştur. Alt ölçeklerin faktör yükleri 0.52 ila 0.90 arasında değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için ise; DEBQ ile EAT-40 arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bunun için Pearson Çarpım Momentler analizi yapılmış, korelasyon katsayıları kadınlar için 0.30, erkekler için 0.10, tüm katılımcılar için ise 0.32 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Alt ölçekler için Cronbach alpha değerleri ise 0.90 (dışsal yeme) ile 0.97 (duygusal yeme) arasındadır. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ise 0.94 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği için 100 kişiye 4 hafta ara ile tekrar uygulanan ölçeğin güvenirlik katsayıları “Duygusal Yeme” alt ölçeği haricinde yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. “Duygusal Yeme” alt ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0.30 bulunurken bu katsayı “Kısıtlayıcı Yeme” için 0.93, “Dışsal Yeme” için ise 0.91 bulunmuştur. Tüm ölçeğin test-tekrar test sonucu bulunan güvenirlik katsayısı ise 0.72’dir.

Ölçek 33 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Duygusal Yeme
Kısıtlayıcı Yeme
Dışsal Yeme

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= çok sık)