Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, Ş. ve Fışıloğlu, H. (2005). Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

Sorumlu Yazar: 
Şehnaz Yıldırım
Geçerlik: 

HYTL’nin iç geçerliğini belirlemek için uç grup (extreme group) yöntemi kullanılmıştır. Üst grup her bir boyuttan en yüksek puan alan katılımcıların % 27’si (n= 28), alt grup ise her bir boyuttan en düşük puan alan katılımcıların % 27’si (n=28) olarak
belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Tarama listesinin güvenirlik katsayısı her bir boyut ve tüm tarama listesi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Tarama listesinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.74 ile 0.95 arasında bulunmuştur. Her bir boyuttaki maddelere yapılan madde-toplam korelasyonun 0.20’den yüksek olduğu belirlenmiştir.

6 alt boyut 61 madde
Umutsuzluk (13m)
Panik Davranış (14m)
Suçlama ve Kızgınlık (12m)
Kopma (7m)
Kişisel Gelişim (8m)
Dağınıklık (7m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= beni hiç bir şekilde tanımlamıyor – 5= beni çok iyi tanımlıyor)
İletişim: