Hiperortamda Gezinim Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Firat, M., ve Yurdakul, I. K. (2016). The development of Hyper-MNP: Hyper-media navigational performance scale. Education and Information Technologies, 21(1), 149-169.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fırat
Geçerlik: 

Ölçeğinin yapı geçerliliği ile ilgili memnuniyet ile bilişsel yük arasında .65; bilişsel yük ile kaybolma arasında .82; kaybolma ile memnuniyet arasında .57 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Ölçeğin memnuniyet boyutunu .67 (p<.01); bilişsel yük boyutunu .97 (p<.001); kaybolma boyutunu .71 (p<.01) düzeyinde yordadığı görülmektedir. RMSEA’nın .079, GFI’nın .86, AGFI’nın 0.80, CFI’nin .917 ve GFI’nin de .861 olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen Kay-Kare değeri (χ2 = 145.705) ve serbestlik derecesi 85 olarak bulunmuştur. Ayrıca istatistiksel analiz sonucunda modelin (p<.01) düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde χ2, gözlenen korelasyon matrisinin, kuramsal korelasyon matrisinden ne derecede uzaklaştığının ölçüsü olarak kullanılmaktadır.
Ölçekte χ2/df = 1.67 çıkmıştır. Madde toplam korelasyonlarının .513 ile .766 arasında değiştiği ve t değerlerinin yüksek düzeyde anlamlı (p<.001) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α=.90 bulunmuştur. Pearson bağıntı analizi sonucunda maddelerin test tekrar test korelasyon katsayılarının .762 ile .954 arasında değiştiği görülmüştür.

Web sitesinde istediğim bilgilere kolayca ulaştım.
Sitede gezinirken dikkatimi toplamakta zorlandım.
Bu Web sitesinde istediğim bilgiye ulaşmak için çaba sarf ettim.
Sayfalar arasında dolaşırken zaman kaybettim.
Bu Web sitesinde gezinmek hoşuma gitti.

Ölçekte toplam 15 madde yer almaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: