Aile Rol Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 125-133.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin orijinal formunun, faktör yükleri .88 ile .96 arasında değişen iki boyutlu bir yapıdadır. Alt ölçeklere ait maddelerin faktör yükleri, görev performansı alt boyutu için .93 ile .96; ilişki performansı alt boyutu için .88 ile .96 arasında değişmektedir. Chen ve diğerleri (2014) tarafından yapılan uyum geçerliği çalışmasında sırasıyla görev performansı ve ilişki performansı alt boyutları ile aile rol uyumu (r= .34, r= .68); aile içi duygusal destek (r= -.02, r= .37) arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları görev performansı alt boyutu
için .70, ilişki performansı alt boyutu için .91 şeklinde elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
“1” Hiç uygun değil, “5” Tamamen uygun
İletişim: