Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği ilgili geçerlilik çalışması Büyüköztürk’ün belirttiği,kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğine bağlı olarak yapılmıştır.Kapsam geçerliliğinde esasen ”test maddeleri ölçülmek istenen davranışı yansıtıyor mu?” sorusuna cevap aranır ve kapsam geçerliliğini test etmede kullanılan mantıklı yollardan biri uzman görüşüne başvurmaktır.Buna göre HKÖ’nin kapsam geçerliliğinin test edilmesi amacıyla,ölçek iki uzman tarafından değerlendirilmiştir.Verilen geri bildirimlere bağlı olarak bazın ölçek maddeleri testten çıkarılırken ,bazıları da kısmen değiştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Pilot çalışmaya katılan 97 ilköğretim öğrencisinden örneklem grubuna uygulanan Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği’nin güvenirlik çalışmaları için SPSS for Windows paket programı kullanılmıştır.Güvenilirlik için Cronbach Alpha analiziyle alfa katsayısına bakılmış ve =.65 olarak bulunmuştur.

20 maddeden oluşturulmuştur.

Derecelendirme: 
Katılıyorum=1, katılmıyorum=0
İletişim: