Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Başetme Davranışları (HÖSBDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F. ve Akkuş, D. (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6(1), 15-25.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Karaca
Geçerlik: 

Hemşirelik öğrencileri için yapılan stresle baş etme davranışları ölçeğinde Kaiser- Meyer-Olkin 0.87 olarak belirlenmiştir. Algılanan stres ölçeğinin Barlett testi sonucuna göre elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Baş Etme Davranışları ölçeğinin iki alt boyutunun Cronbach’s alfa değerleri katsayıları (0.04–0.40) bulunmuştur.

4 alt boyut ve 19 madde
İyimser kalma (4 m): Klinik uygulamalarda zorluklardan/ güç durumlardan kaçınırım.
Transfer (3 m): Öğretim elemanlarından kaçınırım.
Sorun çözme (6 m): Hayatta her şeyi pozitif ve iyimser bir yaklaşımla ele alırım.
Kaçınma (6 m): Stresli olayları çözmek için plan yapar ve öncelikleri belirlerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (4=Katılıyorum – 0=Hiç katılmıyorum)
İletişim: