Hemşirelik Öğrencileri için Modifiye Edilmiş Ahlaki Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yilmaz Sahin, S., Iyigun, E., & Acikel, C. (2015). Validity and reliability of a Turkish version of the Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses. Ethics & Behavior, 25(4), 351-359.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Yilmaz Sahin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizinde temel bileşenler yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin 30 madde ve 7 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin türkçe versiyonunun tamamı için Cronbach Alfa α =.73 olarak , ölçeğin Kişilerarası yönelim bileşeni için α=.33, Değiştirilmiş Özerklik bileşeni için α=.41, Yardımseverlik bileşeni için α=.50 Etik Anlam Yaratmak bileşeni için için α=.22, Etik ikilemi yaşamak bileşeni için α=.59, Uzman Görüşü Almak bileşeni için için α=.28 olarak bulunmuştur.

Ölçek 30 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Az Katılmıyorum, 4-Kararsızım, 5-Az Katılıyorum-6-Katılıyorum 7-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: