Hasta Öğrenim Gereksinimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çatal, E., Dicle, A.( 2008). Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi , 1(1), 19-32.

Sorumlu Yazar: 
Aklime Dicle
Geçerlik: 

İç ölçüt geçerliğinde, alt ve üst grup puan ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır (t=26.610, p=.000).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı .93, alt ölçeklerde sırasıyla İlaçlar .82, Yaşam Aktiviteleri .83, Toplum ve İzlem .57, Duruma İlişkin Duygular .61, Tedavi ve Komplikasyonlar .79, Yaşam Kalitesi .80 ve Cilt Bakımı’nda .65 değer almıştır. Madde analizi sonucu madde-toplam puan korelasyon katsayıları .20–.66 arasında ve istatistiksel olarak anlamlıdır (p=.000).

50 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= önemli değil – 5= son derece önemli)
İletişim: