Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, B., & Şahingeri, M. (2010). Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni doğum yapmış anne formunun Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 7-14.

Sorumlu Yazar: 
Belgin Akın
Geçerlik: 

Faktör analizi sonrası orijinal ölçektekine benzer şekilde özdeğeri 1’i aşan 4 faktör elde edilmiştir. Elde edilen 4 faktör toplu olarak varyansın %48.1’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.70 ve madde toplam puan korelasyonları 0.21-0.53 (p<0.01) arasındadır.

Ölçek 23 madde dört faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
10’lu Likert (0-1) ve Diktotom
İletişim: