Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sapçı, E. (2017). Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaizantep.

Sorumlu Yazar: 
Esin Sapçı
Geçerlik: 

Ölçekteki maddelerin Kapsam Geçerlik İndeksleri (KGI-CVI) .87-1.00 arasında değişmiş, tüm ölçek maddeleri için KGI’i .93 olarak uyumun olduğu saptanmıştır. Ölçeğin geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri istendik düzeyde yeterli bulunmuştur (CMIN/DF: 1.698,
RMSEA 0.048, CFI:0.927, NNFI: 0.900, GFI:0.853, AGFI:0.829, PCLOSE:0.723).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için yapılan iç tutarlılık analizi cronbach alfa katsayısı; teorik alt boyutunda 0.883, uygulama alt boyutunda 0.891 ve genel toplam için 0.941 olarak belirlenmiştir

34 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert (0= kesinlikle katılmıyorum, 4= kesinlikle katılıyorum)