Halk Sağlığı Hemşiresinden Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Manay, F. (2016) Halk Sağlığı Hemşiresinden Memnuniyet Ölçeği (HSHMÖ)’ nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ferdanur Manay
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde üç faktör ile açıklanan toplam varyans % 74.224 bulundu ve ölçek faktör yüklerinin tümü 0,44 ve üzerinde idi. Doğrulayıcı Faktör Analizi ile χ2: 93,1 p>0.05; RMSEA= 0,091, SRMR= 0,053; GFI= 0,97; AGFI= 0,91; CFI= 0,92 bulundu ve iyi uyum modeli sergiledi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi r=0.95; Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ∝= 0,98; 28 maddenin madde-toplam puan korelasyonları r=0.52 ve 0.88 arasında; iki haftalık testretest korelasyonu r=0.71 bulundu.

28 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme
İletişim: