Halk Sağlığı Esenlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnfal Kesim, S.,& Kara, F. (2017). Halk Sağlığı Esenlik Ölçeği: Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,içinde (ss. 507). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Yazar: 
Selma İnfal Kesim
Geçerlik: 

Geçerlilik analizinde; Dil geçerliliğini belirlemek için İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapıldıktan sonra geri çeviri yöntemi sayesinde tekrar çeviri yapıldı. Kapsam/içerik geçerliliğini belirlemek için uzman görüşü alındı.Yapı geçerliliğini belirlemede açımlayıcı faktör analizi kullanıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinde iç tutarlılık analizi için Cronbach alfa kat sayısı hesaplandı.

12 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: