Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö,E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004, Kasım). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri
Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Sorumlu Yazar: 
Şener Büyüköztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa değerleri alt ölçekler için 0.86 ile 0.59 arasında değişmektedir. Bu değerlerin ölçeklerin özgün formu için bulunan alfa değerlerine oldukça yakın olduğu söylenebilir.

Derecelendirme: 
Likert Tipi 7’li derecelendirme
İletişim: