Güçlü Yönler Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dönmezoğulları, C. ve Nazlı, S. (2019). Güçlü Yönler Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 257-265. Doi: 10.18506/anemon.462822

Sorumlu Yazar: 
Cem Dönmezoğulları
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda döndürme öncesinde birinci faktör yük değerlerinin .622 ile .789 arasında değişmesi; birinci faktörün açıkladığı varysansın (%50.849), ikinci faktörün açıkladığı varyanstan (%9.125) dikkate değer biçimde yüksek olması ve birinci faktörün öz değerinin (5.593), ikinci faktörün öz değerinin (1.014) 3 katından fazla olması nedeniyle ölçeğin tek boyutlu olduğu söylenilebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .899, test tekrar test korelasyonu r=.735, p<.01, eşit uzunluk ve eşit olmayan uzunluk Spearman Brown değeri .83 ve Guttman yarı test değeri de .82 olarak bulunmuştur.

Ölçek 11 madde ve tek boyutlu yapıdadır.

Derecelendirme: 
12’li Likert (0=hiç güvenmiyorum – 11=çok güveniyorum)
İletişim: