Grupla Bütünleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. ve Dönmez, A. (2013). Gençlerde kimlik yönelimi, toplumsal karşılaştırma, arkadaşlara bağlılık ve grupla bütünleşme. Mülkiye Dergisi, 37(3), 141-173.

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Aslan
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği kapsamında grupla bütünleşme ile grupta kalma isteği arasındaki korelasyon incelenmiştir. Sonuçlar anlamlı, orta düzeyde ve olumlu bir ilişkinin (r= .39, p< .05) bulunduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için, ölçeği oluşturan maddelerin Spearman-Brown iki yarı test güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve .92 olarak bulunmuştur. İç tutarlılığı gösteren Cronbach Alpha katsayısı .90’dır.

1. Grup üyeleri arasında olumlu bir etkileşim vardır.
2. Sosyal ilişkilerde her zaman öncelikle bu grup üyelerini tercih ederim.
3. Bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

12. Bu grubun bir üyesi olarak kalmayı istiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç Katılmıyorum-5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: