Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erden, S., Karadag, M., Demir, S. G., Atasayar, S., Yücel, B.O., Kalkan, N., Erdoğan, Z., Ay, A. (2018). Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients. Agrı/Pain, 30(2), 39-50. doi: 10.5505/agri.2018.21548

Sorumlu Yazar: 
Sevilay ERDEN
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0.857, Barlett Testi sonucu (χ2=2109.92, p<0.000) da anlamlı bulunmuştur. Faktör analizi ve Varimax döndürmesi sonucu 18 maddenin 3 alt boyutta toplandığı görülmüştür. Alt boyutların açıkladığı varyans %54.1’dir. Uyum indeksleri ise şöyledir: x2/SD=362.53/125=2.90; RMSEA=0.087 (%90 CI:0.077–0.098); CFI=0.95; IFI=0.95; NNFI=0.94.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.88’dir.

18 madde, 3 alt boyut

Ağrı Şiddeti, Aktivite Etkileşimi, Uyku Etkileşimi ve Bakım Algısı (9 m): Uykuya dalmada ağrı etkileşimi

Duygusal Etki (5 m): Depresyona neden olan ağrı

Yan Etki (4 m): Kaşıntı şiddeti

Derecelendirme: 
(0-Son derece memnuniyetsiz, 10-Son derece memnun)
İletişim: