Gönüllü Motivasyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çevik, A. (2012). Gönüllü Motivasyon Envanteri: Türk popülasyonuna uyarlaması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Çevik
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliğini test etmek için envanter 483 gönüllü (Madde sayısı X 10) uygulanmış ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) LISREL 8.7 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Maksiumum olabilirlik kestirimi kullanılarak Doğrulayıcı Faktör analizi (DFA) yapılmış ve X²’ nin 3304,94, sd’nin 815, p’nin 0,00 ve RMSEA’sınında 0,080; GFI 0,76; NNFI 0,92; NFI 0,92; CFI 0,95; SRMR 0,085 ve %90 güven aralığı RMSEA sınında 0,077 ile 0,083 arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen uyum indeksleri, 43 madde için özgün formun Türk popülâsyonunda doğrulandığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi için SPSS 12 paket programı ile Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. 10 alt envanterde Cronbach Alfa değerleri 0,45 ile 0,78 arasında bulunmuştur.

44 madde ve 6 alt boyut
Takdir etme
Sosyal etkileşim
Tepkisellik
Benlik saygısı
Sosyal
Koruyucu

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)