Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay, G., Ersoy, A.F., Aydıner Boylu, A. ve Kılıç, C. (2019), Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirliği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1827-1843. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230

Sorumlu Yazar: 
Gülay Günay
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığını göstermiştir. Bu tek faktörlü yapı toplam varyansın %43.2’sini açıklamaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi ise ölçeğin tek faktörlü yapısının iyi uyum indekslerine sahip olduğunu ortaya koymuştur (X2=134.19, sd=54, RMSEA=0.071, RMR=0.055, CFI=0.97, GFI=0.93, NFI=0.95, AGFI=0.90).

Güvenirlik: 

Ölçeğe uygulanan güvenilirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa değeri .81 iki yarı test güvenilirliği .67, madde toplam test korelasyon katsayılarının .85 – .87 arasında değiştiği, test tekrar test güvenilirlik katsayısının ise r=.82 olduğu saptanmıştır.

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır ve tek faktörlü bir yapıya sahiptir.
Büyük gruplar halindeki göçmenler tehlikelidir.
İnsanların Türkiye’ye göç etmesine izin vermek kötü bir fikirdir.
Göçmenler asla kendi ülkesine dönmek istemiyorlar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: