Ruminasyonla İlgili Olumsuz İnanışlar (RUMİ- Olumsuz)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. E., Sungur, M. Z., Konkan, R. ve Şenormancı, Ö. (2015). Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin klinik ve klinik olmayan Türk örneklemlerindeki psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(4), 268-78.

Sorumlu Yazar: 
Adviye Esin Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 13 madde
RUMİ-Olumsuz1: Kontrol Edilemezlik ve Tehlike (8 m):
RUMİ-Olumsuz2: Kişiler arası ve Sosyal Sonuçlar (5 m): Tekrarlayıcı biçimde düşünüyor olmam kötü bir insan olduğum anlamına gelir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Katılmıyorum – 4=Tamamen Katılıyorum”
İletişim: