Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, M. ve Güler, N. (2018). Likert tipi ölçeklerde Rasch modelinin kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) üzerinde bir uygulama. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 756-775.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Ölçeğin Ki-kare testi sonuçları anlamlı çıkmıştır (ki-kare=728.60, sd=15, p<.001).

Güvenirlik: 

16 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: