Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Orhan, K. (2017). Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Envanterinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 609-625.

Sorumlu Yazar: 
Kamil Orhan
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizleri sonucunda 44 maddeden oluşan özdeğer yükü 1’in üzerinde olan 10 alt boyutlu yapıya ulaşılmıştır. Daha sonra elde edilen on boyutlu yapı Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) ile test edilerek sınanmıştır.

Güvenirlik: 

EPAI-tr’nin genel iç tutarlılık katsayısı 0,90 (Cronbach Alfa) olarak bulunmuştur

Ölçek 44 maddelik 4 boyut, 10 alt boyutta toplanmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: