Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Yılmaz
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için faktör analizi teknikleri kullanılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testlerinin
olumlu sonuçlar vermesi nedeniyle, ölçeğin temel faktörlerini ve boyutlarını ortaya koymak amacıyla
Compenant ve Varimax faktör Analizleri uygulanmıştır. Literatürde faktör örüntüsünün oluşturulmasında
0,30 ile 0,40 arasında değişen faktör yüklerinin alt kesme noktası olarak alınabileceği belirtilmektedir. Ortaya çıkan faktör yüklerinin hepsi 0,40’ın üzerinde ve tek faktörde-boyutta
toplanmaktadır. Ölçeğin bu tek faktör tarafından açıklanan toplam varyans %47,3’tür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği, test tekrar yöntemi ile .78, iki yarı yöntemi ile de .77,
bulunmuştur. Acar ise Türkçe’ye çevirisinde ise test tekrarı yöntemi ile .92, testin yarıya bölünmesi yöntemi
ile de .77 güvenirliğini bulmuştur .

Tek boyut ve 36 madde
İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (5=Çok Sık – 1=Hiçbir Zaman)
İletişim: