Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baysan-Arabacı, L., Bora, E. ve Özgür, G. (2011). Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 135-139. DOI: 10.4274/npa.y5716

Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 30 madde
Bellek (5 m)
Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA) (5 m)
Özbakım (5 m)
Duygudurum (5 m)
Sosyal İlişki (5 m)
Davranış Sorunları (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= her zaman, 5=hiçbir zaman)
İletişim: