E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kolburan-Geçer, A. ve Deveci-Topal, A. (2015). E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi:geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1272-1287.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Kolburan Geçer
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri .478 ile .833 madde toplam korelasyonları .526 ile .872 arasında değerler almıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak Cronbach Alfa değeri 0.966 olarak hesaplanmıştır.

Toplam 35 madde 5 alt boyut
Kullanılan Materyaller ve İletişim Araçları (8 m):Ders içeriğinin etkileşimli sunulması derse olan ilgimi arttırdı.
Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi (4 m):Öğretim elemanından istediğim zaman yardım alabildim.
Ortam Tasarımı (8 m):Web sayfalarında yer alan görseller (zemin, şekil, resim, grafik ve animasyonlarda) birbiriyle uyumluydu.
E-Derse Yönelik Tutum (6 m):Teknolojiyi kullanmak benim derse karşı olan ilgimi arttırdı.
Dersin İçeriği ve Öğretim Süreci (9 m):Ders içeriği açık ve anlaşılır.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: