Gençlik Merkezleri Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız,M. ve Çoban,B. (2020) Gençlik merkezleri beklenti ölçeği (GMBÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergis, 8 (101), 312-322, http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.41590

Sorumlu Yazar: 
Metin YILDIZ
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizinde (AFA) çalışma grubundan toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla KMO ve Barlett testleri yapılmış ve KMO .956 ve Barlett testi χ2 değeri ise, 21985,723 (p< .001) olarak bulunmuştur. KMO’nun .60’dan yüksek, Barlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha değerleri; “duyarlılık” boyutunda ,92, “kişisel gelişim” boyutunda” ,88 ve ölçeğin tamamında ise .94 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
Sorular 5’li Likert Tipi olup (1= Çok Memnunun, 2=Memnunun,3=Kısmen Memnunun,4=Memnun Değilim, 5= Hiç Memnun Değilim) şeklinde derecelendirilmiştir.
İletişim: