Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ömer, A., Sadık, R., & Kardaş, N. T.(2018). Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.1, 92-97.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Ataç
Geçerlik: 

Barlett küresellik testi
sonuçları incelendiğinde ki-kare (X2
(253)=3586.822; p<0.01) değeri bulunmuştur. Cronbach‟s
Alpha değeri ise 0.93 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri için Cronbach Alpha testi kullanılmıştır. Ölçeğin alpha
değerleri; “katılım” boyutunda 93, “gönüllülük” boyutunda” .85 ve ölçeğin tamamında ise.93 olarak
bulunmuştur. Test tekrar test güvenirliğini belirlemek için yapılan analiz sonucunda ölçeğin iki
uygulamada da tutarlı olduğu görülmüştür (r=.81)

“Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerine katılmak beni heyecanlandırır.
Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerinde gönüllü çalışan olarak yer almaktan
hoşlanırım.

Derecelendirme: 
İletişim: