Gençler İçin Müzik Performansı Anksiyetesi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kafadar, A. (2009). Piyanistler örneğinde müzisyenlere özgü performans anksiyetesi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Alev Sezer
Geçerlik: 

Piyano öğrencileri grubu ile kontrol grubu arasında MPAE-G puanları açısından fark olup olmadığını araştırdığımızda, iki grubun birbirinden istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğunu saptadık (Piyano öğrencileri grubu = 28.43 ± 12.33, kontrol grubu = 42.57 ± 14.37, P < 0.001). Yani, MPAE-G’nin ayırt edici geçerliliği mevcuttur. Bu çalışmada, Gençler İçin Müzik Performansı Anksiyetesi Envanteri’nin faktör analizi katılımcı sayısının azlığı nedeniyle yapılamamıştır. Çünkü sağlıklı bir faktör analizinin yapılabilmesi için ölçeğin içerdiği madde sayısının “en az 10 katı” kadar sayıdaki deneğin çalışmaya alınması gerekmektedir. Türkiye’de bu yaş grubunda olup halen piyano eğitimi gören toplam öğrenci sayısı yaklaşık 120 olup, bunların tümüne ulaşılsa dahi faktör analizi için gereken ideal sayıya ulaşmak mümkün olmayacaktı. Faktör analizi yapılamadığı için Osborne’un saptadığı üç faktörün, bizim uyarladığımız ölçek için de aynen geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Türkçeye uyarlanan bu ölçek, zorunlu olarak tek faktör boyutu (performans anksiyetesi) içeriyor gibi değerlendirilmelidir

Güvenirlik: 

15 maddelik MPAE-G’nin Türkçe versiyonunun iç tutarlılık kat sayısı 0.78 olarak saptanmıştır. Bu sonuç anketin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Analizler, 0.78 olan alfa değerini yükseltme açısından incelenmiştir. MPAE-G’de 10. soru hariç herhangi bir sorunun çıkartılması Cronbach alfayı daha da küçültmektedir. Nitekim onuncu madde çıkarıldığında MPAE-G’nin Cronbach alfa değeri anketin yüksek derecede güvenilir bir anket olduğunu gösterecek
biçimde 0.783’ ten 0.817’ye yükselmiştir.

Ölçek 15 maddeden oluşmaktadır.
Sıklıkla performans kabiliyetim hakkında endişe duyarım (2. madde)
Dinleyici karşısında çalarken ellerim terler (9. madde)
Performansımdan hemen önce sinirli hissederim (12. madde)
Performansım sırasında kaslarımı gergin hissederim (15. madde)

Derecelendirme: 
6’lı likert (0=hiçbir zaman – 6=her zaman)
İletişim: