Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kahveci, H. ve Sever, M. (2016). Genç Bireylerde Bireycilik Ve Kolektivizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 73-90. doi: 10.29065/usakead.256380

Sorumlu Yazar: 
Hakkı Kahveci
Geçerlik: 

Ölçek maddelerinin faktör analizi için uygun olduğu tespit edilmiş ve sonrasında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha (α) alt ölçeklerde .58 ile .78 arasında iken; ölçeğin geneli için ise .77 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li likert Kesinlikle katılmıyorum 1 (bir), Katılmıyorum 2 (iki), Kısmen katılıyorum 3 (üç), Katılıyorum 4 (dört) ve Kesinlikle katılıyorum 5 (beş)
İletişim: