Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt, N. (1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan, depresyonla ilişkili otomatik düşünme kalıpları (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nergüz Bozkurt
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği, depresif ve depresif olmayan öğrencilerden elde edilen puan ortalamaları arasındaki farklar t-testi ve faktör analizi ile incelenmiştir. Depresif ve depresif olmayan grup ortalamaları arası fark .001 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa katsayıları; Olumsuz Benlik .90, Olumlu Benlik .81, Yalnızlık ve Umutsuzluk .78, Uyumsuzluk ve Pişmanlık .70 olarak hesaplanmıştır.

4 alt boyut ve 39 madde
Olumsuz Benlik (17 m): Hiçbir zaman başaramayacağım.!
Olumlu Benlik (10 m): Her şeyi başarabilirim.
Yalnızlık ve Umutsuzluk (8 m): Beni hiç kimse anlamıyor.
Uyumsuzluk ve Pişmanlık (6 m): Değersiz bir insanım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: